Reference

V preko 120- letih smo hudourničarji v Sloveniji izvedli obsežna ureditvena dela in pripravili bogato projektno in tehnično dokumentacijo ter strokovna mnenja. Med drugim smo sanirali številna po ujmah prizadeta hudourniška območja, številne zemeljske plazove, tehnično in biološko zaščitili številne brežine prometnic, izvedli obsežne zaščite pred snežnimi plazovi in padajočim kamenjem, sanirali erozijska žarišča v hudourniških zaledjih, rekultivirali degradirane površine, smučišča .

V nadaljevanju je po vsebinskih sklopih navedenih nekaj pomembnejših referenc:

VARSTVO PRED HUDOURNIKI IN EROZIJO

Obdobje 1875-1950
 • Ureditev hudournika Šjak pri Kobaridu
 • Trebiža v Ratečah
 • Pišenca pri Kranjski Gori
 • Bela pri Vipavi
 • Bela v Breginju
 • Lokavšček pri Ajdovščini
 • Nikova v Idriji
 • Bracan v slovenski Istri
 • Ureditev Polhograjskih hudournikov
  (Mačkov potok, Žerovnikov potok, Petričev graben, .)
 • Podlipščica
 • Limbuški potok
 • Ruški potok
Od leta 1950 naprej .
 • Ureditev Zgornjesavskih hudournikov
  (Belca, Beli potok, Ciprnik, Hladnik, Krotnjek, Martuljek, Mlinca, Murova, Nadiža, Pišenca, Radovna, Smeč, Sedučnik, Suhelj, Triglavska Bistrica, .)
 • Ureditev hudourniških pritokov Save Bohinjke
  (Bistrica, Jereka, Jezernica, Matušev graben, Mostnica, Ribnica, Suha, Žagarjev graben, .)
 • Ureditev hudourniških pritokov Save
  (Bela, Bevščica, Boben, Brnica, Jevniščica, Kolovrašca, Kotredeščica, Medija, Orehovica, Svinščica, Šklendrovec, .)
 • Ureditev hudourniških pritokov Tržiške Bistrice
  (Dolžanka, Kofarjevec, Lomščica, Mošenik, Potočnikov graben, Tržiška Bistrica, .)
 • Ureditev hudourniških pritokov Kokre
  (Ankov graben, Jezernica, Neškarjev graben, Skubrov graben, Škodovnjak, Vobenca, .)
 • Ureditev hudourniških pritokov Selške Sore
  (Dašenca, Davča, Češnica, Luša, Prednja Smoleva, Zadnja Smoleva, Zadnja Sora, .)
 • Ureditev hudourniških pritokov Poljanske Sore
  (Hotaveljščica, Malenšca, Osojnica, Poljanščica, Račeva, Sovodenjščica, Zakoparska grapa, .)
 • Ureditev hudourniških pritokov Kamniške Bistrice
  (Bistričica, Cevka, Črna, Hruševka, Kamniška Bistrica, Konjski potok, Krvavec, Pšajnovica, Sedelšček, Šumščica, Tuhinjščica, .)
 • Ureditev Polhograjskih hudournikov
  (Hlevščica, Mačkov potok, Pasji graben, Petričev graben, Prošca, Potrebuježev graben, Žerovnikov graben, .)
 • Ureditev hudourniških pritokov Savinje
  (Bela, Brložnica, Ivovec, Jezera, Lučnica, Rajmontov graben, Savinja nad Ljubnim, Trbiški graben, .)
 • Ureditev hudourniških pritokov Meže in Mislinja
  (Barbarski potok, Begantov potok, Bistra, Helenski potok, Jazbina, Kramarica, Mevlja, Suhadolnica, Šumec, .)
 • Ureditev hudourniških pritokov Drave nad HE Mariborski otok
  (Antonski potok, Bistrica Mučka, Blažovnica, Crkvenica, Črmenica, Lobnica, Radoljna, Velka, Vuhreščica, .)
 • Ureditev hudourniških pritokov Idrijce
  (Bača, Batava, Cerknica, Gačnik, Hotenja, Kanomlja, Kanomljica, Kneža, Mlečni potok, Nikova, Oresovka, Prontarska grapa, Zapoška, .)
 • Ureditev hudourniških pritokov Soče
  (Beladovec, Boka, Gereš, Kokošjak, Lepenjica, Mangartski potok, Možnica, Tolminka, Zadnjica, Volarja, .)
 • Ureditev hudournikov v slovenski Istri
  (Bracan, Dragonja, Osapska reka, Movraški potok, Rakovec, Malinska, Trnovščica, .)
 • Ureditev hudourniškega območja Vipave
  (Bela, Draga, Globotinski potok, Grajšček, Lokavšček, Močilnik, Pasji rep, .)
 • Ureditev hudourniškega območja Nadiže
  (Bela, Hudournik v Borjani, Hudournik v Podbeli, Kožbanski potok, Nadiža, Stanoviščnik, .)
VARSTVO PRED ZEMELJSKIMI PLAZOVI

Sanacija zemeljskih plazov v obdobju 2001-2005
 • Rekonstrukcija ceste pri Sv. Ani v Tunjicah
 • Sanacija zemeljskega plazu v Soteski pri Kamniku
 • Sanacija plazu na Obrežni ulici v Mariboru
 • Sanacija plazu nad železniško progo Ljubljana-Kamnik
 • Sanacija plazu v Spodnjem Hotiču .
 • . in številni drugi.
Sanacija zemeljskih plazov v obdobju 1991-2000
 • Tratičnikov plaz ob Lučnici
 • Plaz Raduha pri Lučah
 • Plaz Bistričica pri Kamniku
 • Plaz Novi Dol pri Hrastniku
 • Plaz Blate pri Hrastniku .
 • . in številni drugi.
Sanacija zemeljskih plazov v obdobju 1971-1990
 • Sanacija plazu v Podragi
 • Sanacija Budnovega plazu v Hrastniku
 • Sanacija Dolinškovega plazu v Hrastniku
 • Sanacija plazu Ruardi v Zagorju .
 • . in številni drugi.
Sanacija zemeljskih plazov v obdobju 1961-1970
 • Zemeljski plaz na Glančniku
 • Zemeljski plaz na Meljskem hribu v Mariboru
 • Zemeljski plaz pod Piramido
 • Zemeljski plaz v Kisovcu pri Zagorju
 • Zemeljski plaz v Podragi
 • Zemeljska plazova Dolžan I in II v Dolini nad Tržičem .
 • . in številni drugi.
VARSTVO PRED SNEŽNIMI PLAZOVI
 • Protilavinski objekti na Vitrancu; 1964
 • Protilavinski objekti na Zasavski cesti med Renkami in Zagorjem
 • Protilavinski objekti na avtocestnem odseku Hoče - Arja vas
 • Protilavinski objekti v Dolžanovi soteski; 1999-2002
 • Protilavinski objekti na avtocestnem odseku Hrušica - Vrba; 1995-2003
 • Usmerjevalni nasip ob C postaji Kamniške žičnice; 1975
 • . in številni drugi manjši objekti.
VARSTVO PRED PADAJOČIM KAMENJEM
 • Zavarovanje klifa v Simonovem zalivu; 2005
 • Postavitve zaščitnih mrež na cesti G2-102, odsek 1033 Godovič - Kalce; 2005
 • Sanacija brežin na cesti Sodražica - Loški potok; 2005
 • Sanacija kamnitega podora v Črnotičah; 2004
 • Sanacija brežin Polica in Mali vrh na AC odseku Malence - Šmarje Sap - Višnja gora; 2002-2005
 • Sanacija brežine na cesti Godovič - Idrija; 2004
 • Sanacija brežin nad cesto na Valeti pri Piranu; 2004
 • Zaščita pešpoti v soteski Blejski vintgar; 2002
 • Sanacija brežine med Punto in cerkvijo Sv. Jurija v Piranu; 2002
 • Zavarovanje pobočij nad cesto Litija - Zagorje; 1965-2006
 • Zaščita pred padajočim kamenjem AC Hrušica - Vrba; 1999-2004;
 • . in številni drugi manjši objekti.
SANACIJE KAMNOLOMOV, DEPONIJ IN DRUGIH DEGRADIRANIH POVRŠIN TER ZAHTEVNEJŠE UREJANJE OKOLICE
 • Sanacija rudarskih površin v Zagorju; 2004
 • Bencinski servis Črnuče - izdelava protihrupnega nasipa iz armiranih zemljin; 2003
 • Sanacija deponij ob AC Arja vas - Vransko
 • Sanacija deponij ob cesti Ivančna Gorica - Žužemberk - Novo mesto (1978 - 1985)
 • Zatravitev Golf igrišč Bled
 • Rekultivacija smučišč v Kranski Gori in na Zatrniku, na Ošvenu, .
 • Rekultivacija deponije elektrofiltrskega pepela pri TE Trbovlje (1981-1986)
 • Rekultivacija kamnoloma Calcit; 1998-.
 • . in številni drugi objekti .
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
 • Ureditev trga med Nikovo in Lapajnetovo cesto v Idriji; 2005
 • Ureditev vodovodnega zajetja pri Podbrdu; 2004
 • Sanacija rudarskih površin v Podstrani pri Zagorju; 2004
 • Izgradnja ceste Podlipa - Smrečje; 2004
 • Ureditev korita Tržaške Bistrice na območju AC Naklo - Podtabor; 2004
 • Obnovitev zidu ob pokopališču v Lučinah; 2004
 • Obnova Žunovega mostu čez Savo v Logu; 2004
 • Protihrupni in oporni zidovi ob AC Klanec - Ankaran
 • Zid na pokopališču v Spodnji Idriji; 2004
 • Bencinski servis Črnuče - izdelava protihrupnega nasipa iz armirane zemljine; 2003
 • Plaz Ruardi - ureditvena in hortikulturna dela; 2003
Za večina navedenih in za še številna druga dela smo na PUH-u pripravili projektno dokumentacijo.
V preko 120 letih smo za večino gradenj na hudourniških območjih pripravili strokovne ekspertize in tako pripomogli k čim bolj domišljenem gospodarjenju s prostorom.
Med številnimi študijsko raziskovalnimi nalogami, ki so jih pripravili hudourničarski strokovnjaki naj omenimo zlasti nekaj naslovov iz zadnjega desetletja:
 • Kataster snežnih plazov Slovenije; 1994
 • Ugotavljanje prodonosnosti pritokov Zgornje Drave; 1997
 • Vodni ujmi jeseni 1998 v Sloveniji in smernice za varstvene in varnostne ukrepe; 1998
 • Zagotovitev varnosti pred snežnimi plazovi na državnih cestah Republike Slovenije; 1999
 • Zasnova za prostorski plan Republike Slovenije za področje erozije; 1999
 • Vodnogospodarska osnova povodja Drave - izhodišča za hudourniško območje Zgornje Drave; 2000
 • Vodnogospodarska osnova povodja Drave - izhodišča za hudourniško območje Spodnje Drave; 2000
 • Ocena in prikaz trenutnega stanja izvedenih ukrepov za stabilizacijo povirja na Nadiži in njenih pritokih ter na hudourniku Šijak; 2000
 • Program urejanja povirja Mislinje s predlogom prioritet; 2001
 • Katalog vodnogospodarskih objektov in naprav ter vodnih pojavov; 2001
 • Program ukrepov za urejanje povirja Dravinje s predlogom prioritet; 2001
 • Analiza posledic neurij novembra 2000 na hudourniških območjih Slovenije; 2001
 • Ogroženost AC Slovenije s porušitveno erozijo; 2001
 • Problematika erozije in poplavljanja na hudourniškem območju Drave; 2001
 • Erozijska ogroženost v občini Kamnik; 2001
 • Erozijska ogroženost v občini Solčavi; 2001
 • Izdelava strategije in razvojnega projekta za območje Karavank med Stolom in Kepo, ožje območje Dovška Baba- Rožca; 2001
 • Poplavna in erozijska ogroženost naselja Lovrenc na Pohorju; 2002
 • Kataster saniranih in delno saniranih zemeljskih plazov na območju Občine Kamnik; 2003
 • Ocena in prikaz stanja izvedenih ureditev za stabilizacijo povirja na reki Soči s Koritnico od Loga Čezsoškega gorvodno; 2003
 • Ocena ogroženosti s snežnimi plazovi in ukrepi ob povečani ogroženosti v občini Bovec; 2004
 • Ureditev sistemov ribnikov na posestvu Brdo pri Kranju; 2005
 • Sistem umetnega proženje snežnih plazov na Kaninu; 2005
 • . in številne druge naloge.
Na področju mednarodnih projektnih aktivnosti je zlasti aktualnih naslednjih pet projektov:
 • Interreg IIIB projekt >NAB< (Naturraumanalyse für Alpine Berggebiete zur kooperativen Weiterentwicklungeines präventiven Sicherheits- und Risikomanagements für Naturgefahren)
 • Interreg IIIB projekt >DIS-ALP< (Disaster information system of alpine regions)
 • Interreg IIIC projekt >NMF< (Network Mountain Forest)
 • Interreg IIIC projekt "AV.IS"
 • Interreg IIIB CADSES projekt "MONITOR"