Varstvo pred hudourniki in erozijo

Od skupno 20.251 km² površine slovenskega ozemlja, zavzemajo erozijsko ogrožena območja 9.000 km² oziroma 44%, hudourniška območja 4.900 km² oziroma 24%, plazovita območja 160 km² oziroma 0,8%, plazljiva in pogojno stabilna območja 6.100 km² oziroma 30%. Naravne nesreče v Sloveniji vsako leto zahtevajo preko 4% družbenega bruto dohodka.

 
 
 
Erozijska in hudourniška območja Slovenije (PUH)
Vir hudourniških plavin v zaledju hudourniške reke Nadiže
Velike količine naplavin na hudourniškem vršaju
Struga Predelice zasuta s hudourniškimi naplavinami

 
   
 
Bočna in globinska erozija
Zamašitev prepustov
Moč vode ob hudourniških izbruhih
Poplavljanje
Neustrezna premostitev

PED SAVA v sodelovanju z MACCAFERRI SRL nadaljuje več kot 130 letno tradicijo hudourničarstva na področju Slovenije. Pred 130 leti so med prvimi v srednji evropi prav v MACCAFERRI-ju pričeli z razvojem za varnost pred delovanjem hudournikov, zato lahko skupaj zagotovimo optimalne rešitve pri:


Izdelava študij, načrtov in strokovnih mnenj


V desetletju urejanja hudourniških območij in varovanja pred poplavami, erozijo, zemeljskimi in snežnimi plazovi in padajočim kamenjem smo v PED SAVA ustvarili obsežen arhiv z dokumenti, v katerih so za številna območja natančno določene nevarnosti in podana strokovna mnenja ter priporočila glede omejitev pri rabi prostora. Na podlagi dolgoletnih izkušenj in analize terena lahko z uporabo teh dokumentov izdelamo podrobne načrte hudourniške in erozijske ogroženosti, s čimer lahko izdelamo strokovne podlage za prostorsko planiranje na ogroženih območjih in zagotovimo bolj učinkovito varstvo pred delovanjem hudournikov.

 
 
Grobi opozorilni načrt erozijske ogroženosti
Podrobni načrt ogroženosti s hudourniško erozijo
Načrt ogroženosti s snežnimi plazovi


Izdelava projektne in tehnične dokumentacije

V desetletjih urejanja, vzdrževanja in spremljanja vodnega režima na hudourniških območjih srednje evrope zgradil preko 40.000 ustalitvenih in zaplavnih pregrad, preko 20.000 ustalitvenih pragov ter izvedel preko 10.000 km vegetacijskih in drugih obrežnih zavarovanj. Akumulirane izkušnje, strokovno znanje in uporaba najsodobnejše specialne programske opreme zagotavljajo, da pri načrtovanju izberemo najprimernejši zaščitni ukrep, njegovo optimalno lokacijo in dimenzijo.

     
Z okolju prilagojenim oblikovanjem prečnih objektov v hudourniških strugah lahko ob zagotovitvi primernega protierozijskega delovanja hkrati ohranimo tudi glavne značilnosti naravnega vodnega toka. Tako omogočimo praktično nemoten razvoj vodnih in obvodnih ekosistemov.


Izvedba ukrepov varstva pred hudourniki

V PED SAVA smo za varstvo pred hudourniki in erozijo razvili široko paleto tehničnih in biotehničnih ukrepov. Po pričetku sodelovanja z največjim proizvajalcem protierozijskih elementov Maccaferri srl in s strokovnostjo in izkušenostjo slovenskih hudourničarjev zagotavljata vrhunsko kakovost izvedenih del..

Prečne zgradbe
Prečne zgradbe preprečujejo poglabljanje struge, zadržujejo vodo, zmanjšujejo njeno vlečno silo ter zadržujejo plavine.

 
     
Prebiralna pregrada
Talni pragovi
Prag s stopnjo
Kaštni jez
Zaplavna pregrada iz kamna v betonu


Vzdolžne zgradbe
Z vzdolžnimi zgradbami zavarujemo vznožja pobočij pred spodjedanjem, usmerjamo tok vode v želeno smer ter podpiramo narušena pobočja.
 
 
   
Obrežni zidovi iz kamna v betonu
Vrbovi popleti
Zavarovanje z lesenimi plotovi
Zavarovanje z lesenimi kaštami

Sanacije erozijskih žarišč
Za varnost pred hudourniki in erozijo ne zadostuje le urejanje hudourniških strug, potrebno je celovito urejanje hudourniških območij s kombinacijo tehničnih, biotehničnih in gospodarsko-upravnih ukrepov.

 
 
Sanacija erozijskega žarišča s tehničnimi in biotehničnimi ukrepi
stanje 1955
 
stanje 1964
 
stanje 1994


Vzdrževanje

Z rednim vzdrževanjem hudourniških objektov ohranjamo njihovo varovalno funkcijo.

 
   
Poškodovana pregrada
Zasuti zaplavni objekt ne opravlja svoje funkcije
Poškodovani jez
Ogrožena stabilnost pregrade


Intervencije

Ob naravnih nesrečah je smo v PED SAVA vedno bili in vedno bomo pripravljeni priskočiti na pomoč ljudem na ogroženih območjih. V sodelovanju s Civilno zaščito Slovenije naše izkušnje in opremljenost s specializiranimi tehničnimi sredstvi zagotavljajo, da je pomoč takojšnja in učinkovita. Strokovni ukrepi že v fazi intervencije preprečijo nastanek še večje škode ter bistveno zmanjšajo stroške kasnejše sanacije.

 
   
Interventno zavarovanje cest
Interventno zavarovanje cest
Odpiranje pretočnih profilov
Preusmeritev vodnega toka