Varstvo pred padajočim kamenjem

Kamniti zruški, skalni podori in podori hriba so značilni za morfološko izpostavljena, tektonsko prizadeta in seizmično aktivnejša območja. V Sloveniji je to predvsem alpski svet, vendar kamniti in skalni zruški tudi v sredogorju pogosto ogrožajo prometnice in stanovanjske ter gospodarske objekte.

     
Padajoče kamenje
ogroža cesto
Padajoče skale
ogrožajo železnico
Padajoča skala je poškodovala zid
Večji podori so težko predvidljivi

PED SAVA kot vodilno podjetje v slovenskem prostoru izdeluje oziroma izvaja tako tradicionalne kot tudi najsodobnejše ukrepe za zaščito pred padajočim kamenjem:

Študije ogroženosti

Študije ogroženosti in načrti ogroženih območij omogočajo optimalno prostorsko planiranje in so podlaga za izbor najustreznejših ukrepov za odpravo ogroženosti.

     
Načrt ogroženosti
s padajočim kamenjem
Načrt ogroženosti s skalnimi podori
S pomočjo sodobnih orodij je moč predvideti poti padajočega kamenja
Računalniške simulacije padajočega kamenja

Projektna in tehnična dokumentacija

S pomočjo specialne programske opreme natančno določimo vrsto ukrepa ter njegovo optimalno dimenzioniranje, tako z vidika zagotavljanja varnosti kot tudi z vidika stroškov izvedbe in kasnejšega vzdrževanja.

         
Dimenzioniranje ukrepov s specialnimi programi
 
Podajno lovilna ograja
 
 


Ukrepi za zaščito pred padajočim kamenjem

Preoblikovanje brežin

Z uporabo specialnih bagrov in ročnega škarpiranja, lahko učinkovito preoblikujemo narušene brežine. V nekaterih primerih lahko že samo s tem ukrepom odpravimo nevarnost porušitve, pogosto pa preoblikovanje brežine kombiniramo z drugimi ukrepi.

     
Preoblikovanje brežine
Zaobljenje zgornjega roba brežine
Preoblikovanje brežine
Odstranjevanje
labilnih skal

Biotehnična zavarovanja
Po preoblikovanju brežin nato z biotehničnimi ukrepi preprečimo spiranje in odnašanje erozijskega drobirja, revitaliziramo degradirane površine, in omogočimo trajno protierozijsko zaščito z vegetacijo. V zadnjem desetletju je bil storjen velikanski napredek in PED SAVA je na področju biotehničnih zavarovanj kot prva v Sloveniji v prakso vpeljala številne metode. V partnerskem podjetju MACCAFERRI srl so že leta 1960 izvedli prvi biotorkret. V PED SAVA smo z lastnim znanjem razvili postopek ozelenitve površin s prebrizgom z rastno pulpo in tako na podlagi dolgoletnih izkušenj MACCAFERRI srl in našo inovativnostjo razvili sisteme s katerim je možno ozeleniti tudi zelo strme in gole brežine.

 
 
 
Protierozijska zaščita
z rastno pulpo
Zasaditev s pionirskimi rastlinskimi vrstami
Zaščita z varovalnimi mrežami in zatravitvijo
Protierozijska zaščita z vrbovimi popleti in zatravitvijo

   
Prvi "biotorkret" v Sloveniji ob Ljubeljski cesti, ki ga je izvedlo podjetje PUH D.D.
1964
 
1964
 
1994


Varovalne mreže

Varovalne mreže
Z visečimi varovalnimi mrežami zaščitimo objekte pred manjšimi okruški. Varovalne mreže poleg lovljenja okruškov tudi preprečujejo razvoj vodne erozije. Pri teh načinih zavarovanja je prenos napetosti prek žičnega pletiva omejen z njihovo natezno trdnostjo in predvsem z možnostjo prenosa sil na točke sidranja, zato so ti sistemi obravnavani zgolj kot površinska zavarovanja.

     
Zaščita z varovalnimi visečimi mrežami
Zaščita s sidranimi, terenu prilagojenimi var. mrežami
Zaščita cestnih brežin z varovalnimi mrežami
Zaščita flišnega pobočja z varovalnimi mrežami

Globoko sidrane varovalne mreže visoke trdnosti
Pri zavarovanju zahtevnejših in bolj strmih brežin iz pretežno nevezanih kamnin uporabljamo sistem globoko sidranih mrež ojačanih z žičnimi pletenicami, proizvod našega partnerja MACCAFERRI srl. Z raznimi mrežami in patentiranimi sistemi lahko uspešno vežemo debelejše plasti preperin. Sistem kombiniramo s kvalitetnimi načini zatravitve, zlasti s sistemom globinske zatravitve EROSION STOP


     
Priprava brežine in vrtanje lukenj za sidra (Polica)
Tecco sidrane varovalne mreže
Tecco + rastna pulpa (Mali vrh)
Tecco varovalne mreže (Kamnik)

Lovilne ograje

Lahke lovilne ograje
Z lahkimi varovalnimi lovilnimi ograjami zaščitimo objekte pred manjšim padajočim kamenjem. Lovilne ograje je možno postaviti na kritičnih mestih, ne glede na težavnost in dostopnost terena.


 
 
 
Enostavne varovalne ograje
Lahke varovalne ograje 
Lahke varovalne ograje 
 

Podajne lovilne ograje
V ponudbi PED SAVA imamo podajno lovilne ograje znamke MACCAFERRI, ki lahko prestrežejo dinamične obremenitve do 6000 kJ. Po svoji konstrukciji in uporabljenih materialih so zasnovane tako, da v primerih, ko kinetična energija padajočega kamenja presega predvideno, presežno energijo prevzamejo manj vitalni, lažje dostopni in lažje zamenljivi deli. Odlična protikorozijska zaščita jim zagotavlja uporabno dobo do 100 let. Podajno lovilne ograje so bistveno boljše od togih lovilnih objektov.

       
Montaža podajnih lovilnih ograj
Podajne lovilne ograje
Kontrola podajnih lovilnih ograj
Zadržana skala
Detajl podajne lovilne ograje

Podporni, oporni in obložni zidovi

Za zaščito pred porušitveno erozijo izvajamo tudi druge ukrepe kot so oporne zložbe in slopi gabioni ter oporne, podporne in obložne zidove. V desetletju dela s kamnom in lesom smo v PED SAVA postali mojstri za vse vrste kamnitih in lesenih zgradb.


     
Obložni zid (Mali vrh)
Podporni zid in sidrani betonski slopi
Podporni zid
Sanacija kamnitih obokov pod cerkvijo v Piranu

Vzdrževanje

Za ohranjanje funkcionalnosti je treba varovalne objekte redno pregledovati in po potrebi odstraniti ujeto kamenje in skale ter popraviti oziroma zamenjati poškodovane dele. Strokovne ekipe PED SAVA, usposobljene za delo na strmih in težko dostopnih terenih, lahko zagotovijo kakovostno redno vzdrževanje ter hiter odziv ob neurjih, potresih in drugih izrednih dogodkih.

     
Zapolnjene in poškodovane lovilne ograje so nevarne
Redno čiščenje ohranja funkcionalnost lovilnih ograj
Varovalne objekte je treba redno pregledovati
Izvedba vzdrževalnih del zahteva izurjeno ekipo