Saniranje kamnolomov, deponij in drugih degradiranih površin

Kilometri cestnih brežin, obsežni kamnolomi, peskokopi, deponije so velike rane v okolju, ki jih je potrebno na ustrezni način sanirati in revitalizirati.

V PED SAVA imamo na področju sanacij degradiranih površin bogate izkušnje, ki jih kontinuirano nadgrajujemo z inovacijami, ki povečujejo učinkovitost sanacijskih ukrepov in racionaliziramo stroške njihove izvedbe. S strokovnim pristopom pri biotehničnem zavarovanju površin ne želimo le kratkotrajne "estetske" ozelenitve, temveč pri izvajanju težimo k doseganju trajne protierozijske zaščite površin s primerno vegetacijo. S kombinacijo tehničnih in bioloških ukrepov omejimo oziroma preprečimo erozijske procese ter istočasno ustvarimo razmere za postopno zaraščanje z vneseno in avtohtono vegetacijo. Z metodami, ki so plod lastnega razvoja učinkovito rekultiviramo tudi zelo strme brežine, pri katerih ublažitev nagiba ni izvedljiva in na katerih je malo ali pa so celo brez humusa. S temi metodami uspešno ozelenjujemo tudi športne objekte, smučišča, igrišča in tudi površine okoli stanovanjskih objektov.

 
   
 
Kamnolom Calcit
Zaščita brežin z mrežami
Zasaditvena dela v brežini
Brizganje rastne pulpe (PUHGreen)

Jesen 2004 - zgornji rob brežine