Izdelava študij, načrtov, projektov, strokovnih mnenj...

Projektivna in raziskovalna dejavnost sta vtkani v samo jedro hudourniške dejavnosti. V arhivu partnerja podjetja MACCAFERRI srl je zbrana obsežna dokumentacija o hudourniški dejavnosti na območju srednje Evrope od njenih začetkov leta 1884 do danes. Naša arhivska dokumentacija je pomemben vir podatkov o vrstah, številu in stanju vodnogospodarskih in hudourniških objektov ter o evidentiranih nerešenih problemov, kar skupaj z akumuliranimi izkušnjami predstavlja neprecenljivo osnovo za izdelavo strokovnih podlag ter načrtovanje in projektiranje varovalnih ukrepov na ogroženih območjih.

Naši strokovnjaki pri projektih združujejo bogate izkušnje z najsodobnejšimi znanji s področja gozdarstva, gradbeništva, inženirske geologije, geodezije in informatike. Možnost oblikovanja interdisciplinarnih strokovnih skupin se kaže kot naša velika prednost pri kompleksnih projektnih nalogah in še zlasti pri izvajanju raziskovalnih in informacijskih projektov na mednarodnem, državnem, regionalnem in lokalnem nivoju.

Vrste projektne dokumentacije in tehnične dokumentacije po vsebini
Podjetje PED SAVA s partnerji izdeluje projektno in tehnično dokumentacijo s področja inženirskih gradenj in ureditev prostora za:
- hudourniške in vodnogospodarske ureditve in objekte
- sanacije in rekonstrukcije hudourniških in vodnogospodarskih ureditev in objektov
- protierozijske ureditve in objekte
- sanacije plazov, usadov in plazljivih zemljišč
- objekte prometne infrastrukture: ceste, poti, mostovi, rekonstrukcije
- objekte komunalne infrastrukture
- objekte za zaščito predi snežnimi plazovi in padajočim kamenjem
- protierozijske zaščite in ozelenjevanje brežin
- ureditve javnih površin ter območij za rekreacijo

Vrste strokovnih nalog po vsebini
Podjetje PED SAVA s partnerji izdeluje strokovne naloge, raziskave, študije, mnenja, ekspertize naslednjih področij:
- vodarstvo: strokovne podlage za področje gospodarjenja z vodami, hidravlične in hidrološke teme in problematika, problematika erozije, vodnih virov, določevanje erozijsko ogroženih območij, načrti zaščite in reševanja ob povečani ogroženosti zaradi naravnih nevarnosti, katastri varovalnih objektov itd.
- gozdarstvo: erozijska problematika, določevanje erozijsko ogroženih območij, kartiranja, sanacije varovalnih gozdov, preučevanje pokrovnosti, gozdne ceste itd.
- urejanje prostora in urejanje krajine: proučevanje ekološke ranljivosti okolja ter sprejemljivosti načrtovanih posegov v prostor (PVO), erozijski problemi, rekultivacije površin, renaturacije površin, prostorske ureditve, problemi snežne erozije, poplavne varnosti itd.
- področje nizkih gradenj: erozijska problematika, prometna infrastruktura, zaščite pred snežnimi zameti itd.