Pomembnejši dogodki

Delovno srečanje v okviru transnacinalnega projekta "MONITOR" (Monitoring nevarnosti za vrednotenje tveganj in komunikacijo o tveganjih) v Pragi na Češkem (12.-13.12.2006)
Na tokratnem delovnem srečanju in delavnici se je pregledovalo dosežene rezultate v delovnem paketu št. 2 – "Analiza stanja in temeljna metodologija". Narejen je bil prvi osnutek pregleda zakonskih in podzakonskih podlag s področja projekta v posameznih državah s posebnim poudarkom na specifične razmere v testnih območjih posameznih partnerjev. Po skupnem vzorcu je bil pripravljen opis in SWOT analiza vseh testnih območjih ter spisek posebnosti, ki jih je izpostavil vsak partner. Velik del srečanja je bil namenjen izvedbi delavnic pod vodstvom vabljenih strokovnjakov z različnih področij. Predstavniki partnerjev so se razdelili v tri skupine, ki so obdelovale različne tematske sklope, pomembne za projekt MONITOR:
 • Metode monitoringa in sistemi za zgodnje opozarjanje
 • Komunikacija o tveganjih in upravljanje s tveganji
 • Terminologija in ontologija s področja obvladovanja tveganj

V intenzivni diskusiji z Dr. Rudolfom Schmidtom, ki je doktoriral iz monitoringa in zgodnjega obveščanja v primeru povečane ogroženosti zaradi naravnih nevarnosti (zlasti na področju hudourniške erozije), se je izpostavilo zlasti možne probleme, kadar se odločamo za tovrstno povečevanje varnosti ogroženih območij in prebivalstva. Za razliko od varovalnih ukrepov (npr. ureditev hudournika s tehničnimi in biotehničnimi ukrepi), je odločitev za "zgolj" spremljanje (monitoring) in alarmiranje znane naravne nevarnosti - zlasti zaradi omejitev tehnologije in težavnega zagotavljanja (vzdrževanja) 100% pravilnega in neprekinjenega delovanja elektronskih naprav – v veliko primerih zelo težka.

 


Interreg IIIB CADSES projekt "MONITOR"

  V projektni skupini vlada prijetno in intenzivno delovno vzdušje. Tokratni gostitelj - CD Telematika (g. Petr Jindra) – si zasluži vse pohvale. Drugi dan je bil z njihove strani organiziran zanimiv ogled funkcioniranja računalniško vodenega spremljanja in avtomatiziranega nadzora nad vsem želežniškem prometu na Češkem.
 
G. Andrew Moran iz centra AlpS (Center za upravljanje z naravnimi nevarnostmi) je v svoji izredno zanimivi in pregledni predstavitvi poleg teoretičnih podlag predstavil praktično izvedbo naprednega celovitega upravljanja s tveganjem, ki ga uvaja mesto Innsbruck (primer dobre prakse).
 
Za nadzor nad računalniškim sistemom, za praktično usklajevanje in obveščanje, za reševanje nepredvidljivih situacij in pravočasno opozarjanje in ukrepanje je človek še vedno nenadomestljiv. V ločenih sobah sistem ves čas istočasno nadzira in dopolnjuje osem specializiranih strokovnjakov t.i. dispečerjev.
 
Posvet o vsebini tehnoloških načrtov, ki so sestavni del PGD, z vidika razmejitve z načrti drugih strok (23.11.2006 v Ljubljani)
Strokovnjaki Podjetja za urejanje hudournikov so aktivni tudi v okviru Akademije za izobraževanje na Inženirski zbornici Slovenije (IZS). V okviru tokratnega posveta je dr. Aleš Horvat predstavil referat: "Izdelava ostalih načrtov, ki jih izdelujejo inženirji s pooblastilom T". Osnovni namen posveta o tehnoloških načrtih je bil seznaniti čim širši krog pooblaščenih inženirjev različnih strok ter strokovnih delavcev na občinah, upravnih enotah in ministrstvih, ki imajo opravka z odločanjem pri graditvah, z vsebino tehnoloških načrtov. Pooblaščeni inženir, dipl.inž.gozd., lahko skladno z zakonom o graditvi objektov nastopa kot:
 • Odgovorni projektant drugih načrtov s področja gozdarstva za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte,
 • Odgovorni vodja del za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte,
 • Odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte.
Organizirano hudourničarstvo v Sloveniji praznuje letos 122-letnico dejavnosti. Gozdarstvo, kot izvor in logična kadrovska streha hudourničarstva, je v svoji osnovi predvsem celovito gospodarjenje s prostorom.
V letih od 1884 do 2003 smo hudourničarji opravili naslednja hudourničarska in protierozijska dela (zasnova, projektiranje, izvedba in vzdrževanje):
 • Ustalitvene in zaplavne pregrade (3.475 kom)
 • Ustalitveni pragovi (3.081 kom)
 • Vegetacijska obrežna zavarovanja (56 km)
 • Druga obrežna zavarovanja (146 km)
Strokovne novosti slovenskih hudourničarskih strokovnjakov, uvedene v evropsko prakso:
 • lesene kašte
 • armiranobetonske kašte
 • specialne pregrade (precejne, razbijači blatnih tokov, ...)
 • hudourniške kanalete
 • biotorkret
 • izvedba drenažnih cevi iz odporne plastike
 • sonaravno načrtovanje zgradb
 • rustikalni "strojno" zidani zidovi iz kamna v betonu
Pooblastila po zakonu o graditvi objektov, ki jih imajo pooblaščeni inženirji, so dostopna tudi na spletni strani Inženirske zbornice Slovenije http://www.izs.si/.
  V okviru Inženirske zbornice spadajo gozdarska stroka pod sekcijo MST (Matična sekcija inženirjev tehnologov in drugih inženirjev). Gozdarji - pooblaščeni inženirji - delujejo na področju Varstva pred erozijo in hudourniki in Gozdnih prometnic.
 
Doc.Dr. Aleš Horvat se je uvodoma na kratko sprehodil skozi bogato 122 letno zgodovino projektiranja in izvajanja del na področju hudourničarstva na Slovenskem.
V nadaljevanju je udeležencem opisal značilnosti projektiranja in izvajanja:
varstva pred erozijo in hudourniki, 
varstva pred snežnimi plazovi, 
varstva pred zemeljskimi plazovi, 
varstva pred padajočim kamenjem ter
projektiranja in izgradnje gozdnih cest.
 
Zaključna prireditev projekta "NAB" (Monitoring nevarnosti za vrednotenje tveganj in komunikacijo o tveganjih) v Kufsteinu v Avstriji (16.-17.11.2006)
V Kufsetinu v Avstriji je bila zaključna prireditev triletnega projekta NAB. Številnim udeležencem (ca. 200) so bili predstavljeni doseženi rezultati projekta. Drugi dan je bila izvedena poučna ekskurzija, ki so jo mnogi izkoristili za poglobljena vprašanja in debate o vsebini projekta in možni implementaciji rezultatov.  Na javni predstavitvi je prispevek k projektu s strani slovenskega partnerja – Podjetja za urejanje hudournikov – predstavil vodja projekta dr. Aleš Horvat.

Ogroženost s hudourniško erozijo je nedvomno najpomembnejša erozijska oblika ogrožanja slovenskega prostora. Kaže se nam z naslednjimi procesi:
 • poplavljanjem in preplavljanjem,
 • globinsko in bočno erozijo ter
 • naplavljanjem.
Naplavljanje je še dodatno ločeno obravnavano glede na vrsto procesa - nevezan transport, hiperkoncentrirani tok ali pa hudourniška lava (mura).
Na hudourniškem območju Bistričice (L= 6 km; F = 9,60 km2, Q100 = 51,22 m3/s; nadm.v.: od 1656 m do 428 m) so bile v preteklosti dve velike vodne ujme - leta 1933 in leta 1990. Po zadnji ujmi so bili izvedeni obsežni ureditveni ukrepi, ki so bistveno izboljšali varnost pred hudourniškimi izbruhi. Tako je bilo po letu 1990 na celotnem območju dodatno zgrajenih 1425 m' vzdolžnih varovalnih objektov, 3 pregrade in 50, pretežno sonaravno oblikovanih pragov.
Na podlagi analiz so bili v okviru projekta NAB določeni različni scenariji razvoja možnih dogodkov (različica brez izvedenih ukrepov ter različica z izvedenimi ureditvenimi ukrepi s preostankom tveganja).
V zgornjem delu hudournišgega območja je bilo leta 1990 aktiviranih ca. 90.000 m3 plavin. Po izvedenih ukrepi se predvideva, da je količina potencialnih plavin v letu 2005 2000 m3. V primeru porušitve zaplavno-ustalitvenih pregrad se lahko sprosti 10.000 m3 plavin. Možnost pojava globinske erozije je v srednjem in spodnjem teku hudournika Bistričica zmanjšana na sprejemljivo raven.
Scenarij razvoja možnih dogodkov po izvedenih ukrepih za razliko od situacije pred letom 1990 dopušča bistveno blažje oblike hudourniških procesov v hudourniški strugi Bistričice po različnih odsekih (zgornji tek, srednji tek, spodnji tek).

Več varnosti pred naravnimi nesrečami: Interreg IIIB projekt "NAB"
  Zaključne prireditve se je udeležilo veliko število udeležencev z različnih področij (javna uprava, gozdarstvo, varstvo pred naravnimi nesrečami …).
 
Dr. Aleš Hovat je udeležencem predstavil aktivnosti in prispevek PUH-a. Za hudourniško območje Bistričice so bili na podlagi analiz določeni različni scenariji možnih dogodkov (varianta brez izvedenih ukrepov ter varianta z izvedenimi ureditvenimi ukrepi s preostankom tveganja).
 
Strokovno izredno zanimiva ekskurzija se je odvijala v hudourniškem območju Enterbach. Na več lokacijah so bili predstavljeni rezultati analize ogroženosti, scenariji in predlogi za nadaljnje ukrepanje. Kljub obsežnim izvedenim ukrepov je potrebno računati na določeno preostalo tveganje in s sistematičnimi ukrepi skrbeti za zmanjševanje erozijske ogroženosti (pazljivost pri posegih v prostor, pravilno odvodnjavanje, pogozdovanje, krepitev varovalne vloge gozdov …).
 
Delovno srečanje projekta "NMF" (Mreža gorskih gozdov) v Goldreinu v Švici (05.-06.11.2006)
 
 
Aktivna udeležba na 8. slovenskem kongresu o cestah in prometu (25.-27.10.2006) v Portorožu
PUH je s svojo aktivno udeležbo na najpomembnejšem strokovnem dogodku s področja cestogradnje in prometa v Sloveniji vsem udeležencem kongresa, pa tudi širši strokovni in laični javnosti, še dodatno predstavil kompetence PUH-a na področju varstva pred erozijo, hudourniki, zemeljskimi in snežnimi plazovi ter padajočim kamenjem. Tokratna predstavitev je vključevala lastni razstavni prostor, posterje, projiciranje filmov, predstavitve brošure, vzorce materiala in neposredno razlago predstavnikov podjetja.

 

V sklopu izgradnje in vzdrževanja cest so se v slovenskem morfološko izredno razgibanem prostoru načrtovalci in izvajalci v veliki meri soočajo tudi s problematiko varstva pred naravnimi nevarnostmi. Izvedeno je bilo zelo veliko regulacij vodotokov, protierozijskih zavarovanj pobočij, varovalnih objektov pred padajočim kamenjem in objektov za zaščito pred zemeljskimi plazovi … PUH je s svojim izkušnjami in znanjem ves čas zraven.

 

Kontinuirano vlaganje v lastni razvoj ter spremljanje razvoja doma in v svetu omogoča PUH-u uvajanje novih rešitev na področju inženirske biologije. Rezultat so objekti, ki na okolju prijazen način zagotavljajo prometno varnost.

 

PUH vsem zainteresiranim nudi sodelovanje v različnih fazah reševanja erozijske problematike:
 • institucijam, ki so zakonsko odgovorne za zagotavljanje ustrezne varnosti ljudi in njihovega premoženja pred naravnimi nevarnostmi, PUH izdela celovito analizo in predlog rešitve za vsakokratno aktualno problematiko s področja varstva pred naravnimi nevarnostmi;
 • neposredno prizadetim strankam PUH izdela analizo in natančno opredelitev problema, pripravi projektno in tehnično dokumentacijo ter izvede zavarovalna dela;
 • projektantskim organizacijam PUH nudi pomoč v fazi reševanja problema, strokovni nasvet pri izbiri ustrezne rešitve, računalniško dimenzioniranje projektiranih varovalnih sistemov ter izdelavo posameznih sklopov projekta;
 • izvajalcem operativnih del PUH nudi sodelovanje v obliki strokovnega nadzora in izvajanja najzahtevnejših del v sklopu izgradnje varovalnih sistemov.
  Zelo pomembnen del varovalnih lovilnih podajnih ograj je zavorni element (absorbcijski obroč), ki med deformiranjem prevzame zelo veliko energije. Za obiskovalce je bila zlasti zanimiva primerjava elementa, ki so ga lahko držali v svojih rokah in video predstavitvijo, ki je prikazovala deformiranje obroča med udarcem velike skale v ograjo. Sile, ki se pri tem razvijejo so res težko predstavljive.
 
Dr. Aleš HORVAT je na kongresu javno predstavil svoj prispevek: TRAJNO VARSTVO PROMETNIC PRED PADAJOČIM KAMENJEM Z GLOBOKO SIDRANIMI SPECIALNIMI JEKLENIMI MREŽAMI VISOKIH NATEZNIH TRDNOSTI. Sistem globoko sidranih mrež visoke natezne trdnosti zagotavlja okolju prijazno zaščito tudi zelo strmih brežin.
 
Vsem zainteresiranim je bilo s strani predstavnikov podjetja podrobno razložena sestava in funkcioniranje najsodobnejših varovalnih sistemov. Vse predstavljene sisteme PUH vgrajuje v svoje projekte; izvaja pa tudi operativno izvedbo del pri postavitvi varovalnih sistemov. Pomemben poslovni partner na področju izdelave sistemov za varstvo pred erozijo, padajočim kamenjem in snežnimi plazovi je podjetje Geobrugg iz Švice, ki je v tem pogledu v svetovnem merilu vodilno.
 
Delovno srečanje v okviru mednarodnega projekta "MONITOR" (Hazard Monitoring for Risk Assessment and Risk Communication) v kraju Bolzano v Italiji (19.-20.10.2006)
Dvodnevno delovno srečanje projektnih partnerjev je bilo dobro zastopano (25 udeležencev) in delovno zelo intenzivno. Prvi dan je bil od 9:00 pa vse do 19:30 namenjen kabinetnemu delu. Vsi partnerji so si prek predstavitev svojih aktivnosti izmenjali poglede na problematiko preventivnega upravljanja s tveganjem in monitoringa ogroženosti pred naravnimi in drugimi nevarnostmi.
PUH, ki je odgovoren za delovni paket številka 4: "Komunikacija o tveganjih in preventivno zmanjševanje tveganja" je v svojem obširnem nastopu predstavil:
 • pomen usklajevanja terminoloških izrazov, ki so ključni za projekt;
 • okvirno zasnovo predvidenih aktivnosti za delovni paket št. 4
 • testno območje v Sloveniji za analizo preventivnih aktivnosti za zmanjševanje ogroženosti pred snežnimi plazovi
 • sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji (od zakonskih podlag, organiziranja URSZR do vsebine načrtov zaščite in reševanja ter programa GIS-UJME).
Drugi dan so nam partnerji iz Južno Tirolske razkazali sistem ukrepov in sistem funkcioniranja avtomatskega monitoringa in alarmiranja za hudournik Tisens/Nals. Ob naravni nesreči leta 2000, sta se v zaledju hudournika sprožila dva velika plazova. Plazovina se je zaradi razmočenosti spremenila v hudourniško lavo, ki je na svoji poti skozi vas Nals naredila veliko škode. Po nesreči so južnotirolski hudourničarji izvedli obširen sistem ukrepov, ki je bistveno izboljšal varnost vasi in njenih prebivalcev. Ker je t.i. preostalo tveganje še vedno zelo veliko, je bil postavljen monitoring sistem z avtomatskim alarmiranjem.

Interreg IIIB CADSES projekt "MONITOR"
  Najbolj zanimiv del kabinetnega dela je bil prikaz dobrih/najboljših praks monitoringa nevarnosti iz vseh držav sodelujočih partnerjev. To je eden izmed zelo učinkovitih načinov izmenjave izkušenj ter širjenja znanja in idej.
 
Gostitelj, Dr. Volkmar Mair, iz Geološke službe Avtonomne pokrajine Bolzano (Italija) je zelo izčrpno predstavil celoten sistem monitoringa v hudourniškem zaledju ter razložil osebne izkušnje in priporočila za podobne primere. Sam je namreč že šest let aktivno vključen v dežurno službo, kar pomeni, da periodično, po urniku, vsakič za en teden skupaj nastopi stanje pripravljenosti za alarmni klic in za ev. vodenje prvih ukrepov.
 
 
Uvodna prireditev mednarodnega projekta "AV.IS" (Alps Visitors – InfoSystem – Natural Hazards) v Kranjski Gori (21.09.2006)
21. septembra 2006 je bila v Kranjski Gori v prostorih hotela Kompas uvodna prireditev projekta AV.IS (Informacijski sistem za obiskovalce Alp o naravnih nevarnostih). Projekt poteka v okviru programa Evropske unije INTERREG III A – čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo.
Na srečanju so projektni partnerji predstavili projekt in pričakovane rezultate -
informacijski sistem o naravnih nevarnostih za obiskovalce alpskega prostora.
Naravne danosti Alpskega sveta so spodbudile hiter razvoj turizma, ki iz leta v leto privablja vedno večje število obiskovalcev. Na drugi strani številni zemeljski in snežni plazovi, padajoče kamenje in vodne ujme opozarjajo na izredno občutljivost tega območja in na nujnost krepitve ozaveščenosti prebivalcev in obiskovalcev ter zagotavljanja njihove varnosti. Slovenski in avstrijski strokovnjaki smo se zato povezali v projektu AV.IS, v okviru katerega bomo združili znanje in izkušnje s področja varstva pred naravnimi nevarnostmi ter s sodelovanjem lokalnih skupnosti na območju projekta izdelali enoten informacijski sistem, s katerim bomo znatno izboljšali obveščanje javnosti o ogroženosti z naravnimi nevarnostmi najbolj obiskanih lokacij.
Projektni partnerji:
Koroška: Urad koroške deželne vlade, Oddelek 20 Prostorsko planiranje, KAGIS
Slovenija: Triglavski narodni park (TNP) in Podjetje za urejanje hudournikov (PUH)

 

  Gospod Christian Seidenberger (Office of the Government of Carinthia, Dept. 20 - Spatial Planning) je predstavil interese in pričakovanja avstrijskega partnerja
 
Po pozdravnem govoru kranjskogorskega župana g. Jureta Žerjava sta Igor Zakotnik in Aleš Horvat predstavila vlogo slovenskih partnerjev.
 
Mag. Klaus Gruber in Mag. Mathias Moser sta predstavila tehnično plat izvedbe projekta AV.IS in rezultate projekta ISA-Map, ki bi bili uporabni kot podlaga projekta AV.IS
 
Analiza uspešnosti izvedenih ukrepov trajnega varstva pred snežnimi plazovi avtocestnega odseka Hrušica-Vrba pod Mežaklo
Ogroženost s snežnimi plazovi je v Sloveniji na splošno zelo podcenjena in tako je žal tudi v pogledu ogroženosti prometa. Prvo celovito zavarovanje ceste pred snežnimi plazovi smo začeli izvajati leta 1994 na avtocestnem odseku Hrušica-Vrba pod Mežaklo s sistemom protilavinskih objektov in drugih varovalnih ukrepov. Sistem protilavinskih objektov smo v naslednjem desetletju sistematično dograjevali. Zima 2005/06, v kateri se je višina snežne odeje zelo približala najvišji s protilavinskimi ukrepi predvideni, je zelo primerna za oceno učinkovitosti sistema varovanja pred snežnimi plazovi.
V analizi so bili uporabljeni podatki z najbližje meteorološke postaje Planina pod Golico. Kljub daleč najvišji zabeleženi intenziteti snežnih padavin na tem območju in nadpovprečnimi maksimalnimi višinami snežne odeje je v zimi 2005/2006 sistem varovalnih ukrepov v celoti deloval po pričakovanjih. Na območje cestišča se ni sprožil noben snežni plaz. Poleg tega se z objekti zavarovana plazovita pobočija ntenzivno zaraščajo .
Promet na avtocesti Hrušica-Vrba je po dosedanjem vedenju in ugotovljenem stanju na terenu varen pred snežnimi plazovi, kljub temu pa je zgrajen sistem protilavinskih opornih objektov potrebno nadzirati, in po potrebi dopolnjevati. Po močnejših zimah, kakršna je bila zima 2005/2006, pa je potrebno izvesti tudi nujna vzdrževalna dela.
  Pogled na nezavarovano območje vseh štirih drč - na tem odseku avtoceste Hrušica-Vrba v zimskem času prihajalo do sprožitve snežnih plazov s pobočja Mežakle na samo cestišče.
 
Fotografija pobočja Mežakle nad avtocesto Hrušica-Vrba z decembra 2005 z označenimi območji na katerih se nahajajo varovalni objekti. Sistemi protilavinskih objektov na Mežakli preprečujejo proženje snežnih plazov.
 
Celotno plazovito območje se zahvaljujoč izvedenim protilavinskim objektom, in hkratnim obsežnim pogozdovanjem, skladno s cilji - dolgoročno trajno varstvo pred snežnimi plazovi s pomočjo varovalnega gozdnega sestoja - intenzivno zarašča. Oblikovanje ustreznega stabilnega varovalnega gozda traja desetletja - v tem času so varovalni objekti nepogrešljivi. Prav tako vzdrževanje teh objektov.
 
Uvodni delovni sestanek mednarodnega projekta "MONITOR" (Hazard Monitoring for Risk Assessment and Risk Communication) na Dunaju (28.-29.06.2006)
V okviru programa Interreg IIIB CADSES PUH nastopa kot projektni partner v transnacionalnem projektu MONITOR (Hazard Monitoring for Risk Assessment and Risk Communication) - Monitoring naravnih nevarnosti za vrednotenje tveganja in komunikacijo pri tveganju.
V projektu sodeluje 11 partnerjev; vodilini partner je Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in vodno gospodarstvo Republike Avstrije; trajanje projekta: 06/2006-05/2008.
Namen projekta je prispevanje k izboljšanju stanja na področju preventivnega obvladovanja tveganj pred naravnimi nevarnostmi v smislu zmanjševanja oz. preprečevanja ogroženosti ljudi in materialnih dobrin pred naravnimi nevarnostmi. Projekt se bo ukvarjal z določenim segmentom v ciklu dejavnosti obvladovanja naravnih nesreč pred nastopom naravne nesreče – pred udejanjenjem določene naravne nevarnosti. Projektni partnerji bodo na konkretnih primerih preverili orodja za načrtovanje preventivnega ravnanja ter izoblikovali skupna priporočila za boljšo analizo, presojo, vrednotenje in upravljanje s tveganji zaradi nevarnih nevarnosti.
Projektni partnerji bodo na podlagi analiz konkretnih primerov znotraj držav udeležencev in po izmenjavi izkušenj in analizi dobrih praks preverili obstoječa orodja in postopke za načrtovanje preventivnega ravnanja ter izoblikovali skupna priporočila za boljšo analizo/presojo, vrednotenje in upravljanje/obvladovanje tveganj zaradi nevarnih nevarnosti.

Interreg IIIB CADSES projekt "MONITOR"
  Analiza in določitev erozijske ogroženosti in zlasti s tem v zvezi posledična izvedba ustreznih preventivnih ukrepov spada v sklop ustvarjanja kakovostnega in varnega bivalnega in delovnega okolja, ki bo enakovredno drugim območjem Evrope.
 
Puh-ovi strokovnjaki bodo pridobili dodatne kompetence in izkušnje s področja obvladovanja tveganj pred naravnimi nevarnostmi, ki jih bodo lahko koristno uporabili v svoji redni dejavnosti PUH-a, ki zajema predvsem: varovanje ljudi in njihovega premoženje na slovenskih hudourniških območjih pred erozijo, hudourniki, snežnimi in zemeljskimi plazovi ter padajočim kamenjem.
 
Državni svet RS - javna razprava o problematiki varstva pred erozijo in hudourniki (23. 01.2006)
Državni svet RS že dalj časa spremlja položaj na področju varstva pred hudourniki in erozijo, zato je o tej problematiki pripravil javno razpravo, ki se je nanašala na nekatera najbolj aktualna vprašanja v zvezi z načrtovanjem in zagotavljanjem varnosti pred škodljivim delovanjem naravnih sil ter učinkovitim ukrepanjem ob naravnih nesrečah.
Hudourniški izbruhi in zemeljski plazovi so zaradi globalnih klimatskih sprememb vedno pogostejši in imajo vedno hujše posledice. Varstvo pred delovanjem naravnih sil postaja vedno pomembnejši dejavnik kakovosti življenja ljudi na ogroženih območjih, sanacija posledic naravnih nesreč pa za razvoj prizadetih občin predstavlja resen in vse težje rešljiv problem. Slovenija se mora na te razmere hitro in učinkovito odzvati, saj se nam po vseh ocenah v prihodnje obetajo še večji vremenski ekstremi.

Državni svet Republike Slovenije
  Minister Janez Podobnik:
 
Povabilu na razpravo so se odzvali številni politiki in funkcionarji z državnega in lokalnega nivoja ter strokovnjaki z različnih s tematiko povezanih področij
 
Delovno srečanje v okviru mednarodnega projekta ":NAB" (Naturpotenziale Alpiner Berggebiete) v kraju Brixen v Italiji (24.-25.11.2005)
Projekt se ukvarja s skupno zasnovo gospodarjenja s prostorom na območju Alp. Na podlagi analize potencialov naravnega alpskega gorskega sveta želi razviti in izpopolniti preventivne aktivnosti na področju zagotavljanja varnosti in zmanjševanja ogroženosti pred naravnimi nesrečami ter uskladiti preventivne ukrepe, ki bodo imeli vpliv preko državnih meja.
V ospredju obravnave je protierozijska funkcija gozda, predvsem analiza možnosti ohranjanja in izboljšanja njihovega varovalnega delovanja. Eden od rezultatov projekta bo predlog mednarodno usklajene strategije gospodarjenja z varovalnimi gozdovi, ki bo prioritetno usmerjena v zmanjševanje ogroženosti pred visokimi vodami in hudourniki.

Interreg IIIB projekt "NAB"
  Projekt NAB združuje strokovnjake različnih strok; od gozdarjev, hudourničarjev, geologov, informatikov ... Pri soočanju mnenj in usmerjanju prizadevanj za dosego skupnega cilja ima pomembno vlogo zlasti vodilni partner.
 
30 Jahre Gefahrenzonenplanung WLV Austria (Beljak, 21.-22.09.2005)
Dr. Aleš Horvat je imel v okviru praznovanja 30 letnice izdelave načrtov ogroženih območij v Beljaku, kot vabljeni častni gost iz Slovenije, strokovno predavanje z naslovom "Določanje erozijsko ogroženih območij - slovenske izkušnje". Praznovanje je organiziralo Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in vodno gospodarstvo Republike Avstrije. Avstrijski hudourničarji se lahko upravičeno pohvalijo z doseženim (z zakonom o gozdovih iz leta 1975 so bile avstrijskim gozdarjem-hudourničarjem podane zakonske osnove za izdelavo t.i. "Gefahrenzonenpläne". Vse od takrat se postopki nenehno izboljšujejo, čeprav odkrito priznavajo, da kljub prehojeni poti še vedno niso povsem zadovoljni (povezava s prostorskim planiranjem!).
Zelo zanimiva je bila predstavitev vzporednega projekta "Določevanje ogroženih območij" v osnovnih šolah. Na pobudo in v sodelovanju z avstrijskimi hudourničarji se v osnovnih šolah učencem poskuša na atraktiven način (praktični pouk na terenu - ob hudurnikih) predstaviti nevarnost pred hudourniki in erozijo ter hkrati predstaviti pomen določevanja različnih con ogroženosti (zlasti rdeča in rumena cona).
  Predstavitev referata
 
V okviru dvodnevne prireditve so potekale tudi tri zelo zanimive tematsko zaokrožene strokovne delavnice
 
Delovno srečanje v okviru mednarodnega projekta "NMF" (Network Mountain Forest) v kraju Studeno, Bolgarija (18.09.-21.09.2005)
Strokovnjaki Podjetja za urejanje hudournikov so se v okviru Interreg IIIC projekta "NMF", na osnovi povabila bolgarskega ministrstva za gozdarstvo, udeležili mednarodnega strokovnega srečanja na temo pomena gorskih in varovalnih gozdov za zmanjševanje ogroženosti pred naravnimi nevarnostmi. Namen odmevnega in medijsko dobro pokritega srečanja, je bil v celoti dosežen. Sodelujoči partnerji so prikazali primere najboljših praks gospodarjenja z varovalnimi in gorskimi gozdovi in varstva pred naravnimi nevarnostmi v posameznih državah. Dosežen je bil dogovor o uskladitvi alpske in karpatske konvencije - protokola o gorskih gozdovih; vsi sodelujoči pa so lahko na dobro pripravljenih in izčrpnih ekskurzijah dobili vtis o gospodarjenju z gozdovi in hudourniškimi območji v Bolgariji.

Interreg IIIC projekt "NMF"
  Delovno srečanje in novinarska konferenca v kraju Studeno. Poleg projektnih partnerjev so se srečanja udeležili tudi predstavniki bolgarske vlade in posamezni udeleženci iz Makedonije in Grčije
 
Ekskurzija v narodnem parku Rila
 
Udeležba PUH-a na konferenci o inženirski biologiji v Bolzanu (jul 2005)
Strokovnjaki Podjetja za urejanje hudournikov so se udeležili štiridnevne konference o inženirski biologiji v Bolzanu, Italija. Namen konference je bil predstavitev doseženega nivoja razvoja, izmenjava praktičnih izkušenj in utrditev pomena inženirske biologije na področju varstva pred hudourniki in erozijo.
  Eden izmed najbolj zanimivih je bil prispevek o skrajnih mejah uporabe inženirske biologije na primerih iz prakse
 
Delovno srečanje v okviru mednarodnega projekta "NMF" (Network Mountain Forest) v Bovcu (06.-07.06.2005)
Temeljni namen projekta NMF je izdelava skupne strategije gospodarjenja z gorskimi gozdovi na območju Alp ter definicija konkretnih ukrepov za ohranitev oziroma izboljšanje stanja gozdov s posebnim poudarkom na njihovi varovalni funkciji.
Učinkovito varstvo pred naravnimi nesrečami v alpskem prostoru je mogoče doseči samo z mednarodno usklajenimi preventivnimi ukrepi. Projekta :NAB in NMF bosta s sodelovanjem strokovnjakov iz različnih dežel alpskega loka s področja zagotavljanja varnosti pred naravnimi nesrečami in področja gospodarjenja z gorskimi gozdovi, poleg samega izboljšanja stanja gorskih in varovalnih gozdov ter izboljšanja metod varstva pred naravnimi nesrečami nasploh, omogočila tudi čezmejno koordinacijo in usklajevanje nacionalnih politik na teh področjih ter s tem trajno večje izkoriščanje potenciala gorskega območja.

Interreg IIIC projekt "NMF"
  Delovno srečanje in ekskurzijo sta skupaj organizirala oba slovenska partnerja v projektu - Zavod za gozdove Slovenije in Podjetje za urejanje hudournikov
 
V okviru ekskurzije je bila s strani PUH-a prikazana tudi problematika plazu Stože
 
Tradicionalno strokovno in prijateljsko srečanje hudourničarjev PUH-a in avstrijskih hudourničarjev - obisk v Ljubljani (06.2005)
Strokovnjaki Podjetja za urejanje hudournikov so v okviru rednih tradicionalnih strokovnih in prijateljskih srečanj gostili svoje avstrijske kolege - skupino hudourničarjev iz Spodnje Koroške. Tako kot vedno doslej je bilo jedro srečanja strokovna ekskurzija s predstavitvijo aktualnih projektov oz. objektov v izvajanju.
  Ogled zaščite pred površinsko erozijo in padajočim kamenjem z obložnim kamnitim zidom in z globoko sidranimi specialnimi mrežami visoke natezne trdnosti (Polica)
 
Zaključna prireditev projekta "DIS-ALP" (DIS-ALP “public-day”) (Informacijski sistem o naravnih nesrečah na območju Alp) na Dunaju v Avstriji (23.-24.05.2006)

Interreg IIIB projekt "DIS-ALP"
 
Delovno srečanje v okviru mednarodnega projekta "DIS-ALP" (Disaster information system of alpine regions) v Kranjski Gori (30.-31.03.2005)
Rezultati projekta DIS-ALP bodo v veliko pomoč pri harmonizaciji informacijskih baz s področja naravnih nesreč. Projekt bo omogočil lažji dostop do informacij in njihovo praktično integracijo v proces sprejemanja odločitev na področju prostorskega planiranja ter zaščite in reševanja.
Projekt DIS-ALP bo omogočil primerljivost podatkov o naravnih nesrečah na mednarodni in multidisciplinarni osnovi. S tem bo narejen velik korak k izboljšanju izvajanja preventivnih in intervencijskih ukrepov na področju ogroženosti z naravnimi nesrečami na območju alpskih regij, ki bo omogočil lažje izvajanje skupnih mednarodnih aktivnosti. Povečan pretok in izmenjava informacij ter izpopolnjevanje delovnih postopkov na osnovi izmenjave praktičnih izkušenj pa pomenijo tudi dolgoročno podlago za doseganje bolj uravnoteženega prostorskega razvoja in lažje spremljanje in primerjavo razvoja v medregionalnem okvirju.

Interreg IIIB projekt "DIS-ALP"
  Delo je potekalo po posameznih delovnih skupinah
 
Drugi dan je bila v organizaciji PUH-a izvedena strokovna ekskurzija po hudourniškem območju Pišence
 
Delovno srečanje v okviru mednarodnega projekta "DIS-ALP" (Disaster information system of alpine regions) na Dunaju (21.-22.02.2005)
Osnovni pogoj za uspešno izvajanje preventivnih in intervencijskih ukrepov za zagotavljanje varstva pred naravnimi nesrečami v goratih območjih je izčrpna in uporabnikom dostopna informacijska baza o preteklih naravnih nesrečah. Te informacije so pomembne za uspešno izvajanje interdisciplinarnega znanstvenega raziskovalnega dela, predvsem pa so pomembna podlaga za odločitve o izvajanju konkretnih ukrepov. Obstoječim informacijskim potrebam prizadetega prebivalstva, prostorskih planerjev, strokovnjakov s področja varstva pred naravnimi nesrečami, strokovnjakov s področja izvajanja varstva zaščite in reševanja, trenutno stanje ne daje zadovoljivih odgovorov.
  Shema projekta DIS-ALP
 
Delovno srečanje v okviru mednarodnega projekta "NMF" (Network Mountain Forest) v Salzburgu, Avstrija (25.-26.01.2005)
Slovenija je sprejela svoj sodobni program razvoja gozdov, v katerem je med drugim nedvoumno poudarjena tudi varovalna vloga gozdov. V poglavju I. UVOD je med drugim zapisano:

"Med temeljne vloge gozda, ki ponazarjajo pomen gozdov pri ohranjanju narave in varovanju našega okolja, prištevamo zlasti:
- ...
- varstvo človeka in njegovih stvaritev pred podnebnimi skrajnostmi in erozijo, plazovi, hudourniki;

  1. Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij. Cilj med drugim vključuje "ohranjanje in krepitev varovalne vloge gozdov, ki se kaže v zmanjšanju erozije, moči vetra, hrupa, snežnih plazov ter v izboljševanju vodnih razmer, blaženju podnebnih skrajnosti in v prispevku gozda k čistosti zraka;" " title="Dolgoročni cilj gospodarjenja z gozdovi: 1. Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij. Cilj med drugim vključuje "ohranjanje in krepitev varovalne vloge gozdov, ki se kaže v zmanjšanju erozije, moči vetra, hrupa, snežnih plazov ter v izboljševanju vodnih razmer, blaženju podnebnih skrajnosti in v prispevku gozda k čistosti zraka;" " class="slika" />
 
Udeležba PUH-a na sejmu "acqua alta 05" in konferenci "RIVERS NEED SPACE", München, Nemčija (18.-20.01.2005)
Sejem AQUA ALTA je mednarodni strokovni sejem s področja varstva pred naravnimi nesrečam s poudarkom na predstavitvi ukrepov za zaščito pred poplavami.
V sklopu sejma je potekala tudi zelo dobro obiskana strokovna konferenca "River need space" (VODA POTREBUJE PROSTOR), na kateri so bili predstavljeni aktualni skupni evropski projekti s področja varstva pred naravnimi nesrečami, med drugim tudi projekt NAB. Osnovna ideja organizatorjev je bila združevanje in povezovanje različnih projektov za optimalnejše doseganje skupnega cilja - večje varnosti prebivalcev in njihovega imetja pred poplavami.
Drugi dan konference je imel dr. Aleš Horvat vabljeno predavanje, v katerem je predstavil problematiko določevanja ogroženosti pred erozijskimi pojavi v Sloveniji.

Aqua alta
Rivers need space
  Dr. Kurt Ziegner je na konferenci predstavil projekt NAB
 
Na sejmu so bili zlasti v velikem številu predstavljeni razni objekti, pripomočki in naprave za zaščito naselij in posameznih objektov pred poplavami
 
Delovno srečanje v okviru mednarodnega projekta ":NAB" (Naturpotenziale Alpiner Berggebiete) v Kranjski Gori (01.-02.12.2004)
1. in 2. decembra je v Kranjski Gori potekalo delovno srečanje v okviru mednarodnega projekta ":NAB" (Naturpotenziale Alpiner Berggebiete), v katerem pod okriljem programa Evropske unije "INTERREG III B za Območje Alp" sodelujejo strokovnjaki iz Avstrije, Nemčije, Italije, Švice in Slovenije. Vodilni partner je ATLR-LFD - Direkcija za gozdove Tirolske. Slovenijo pri projektu zastopa Podjetje za urejanje hudournikov d.d., ki je bil tudi organizator srečanja.

Interreg IIIB projekt ":NAB"
  V okviru delovnega srečanja je PUH organiziral tudi strokovno ekskurzijo. Osrednja tema je bila prikaz pomena varovalne vloge gozdov za zmanjševanje ogroženosti pred naravnimi nevarnostmi. K sodelovanju se je odzval tudi Zavod za gozdove Slovenije.
 
Delovno srečanje v okviru mednarodnega projekta "NMF" (Network Mountain Forest) v Mallnitzu, Avstrija (12.10.2004)
Gozd v svetu pod gozdno mejo preprečuje, da bi se normalna erozija, tako vodna kot snežna in vetrna, razvila v napredujočo z vsemi spremljajočimi neugodnimi posledicami. V človeški zgodovini so si sledila obdobja močnejše in šibkejše erozije, kar je bilo odvisno tudi od odnosa ljudi do gozdov, zlasti v hribovitih in goratih predelih. Vse številčnejše ujme po svetu nas opominjajo, kam vodi zmanjševanje gozdov in posledično njihovega varovalnega učinka.
Slovenski gorski in hriboviti svet je zelo občutljiv za erozijske procese, zato je gozd na t