Interreg IIIB projekt "NAB"


(Naturpotentiale Alpiner Berggebite)

 
Analiza potencialov naravnega alpskega gorskega sveta z namenom nadaljnjega razvoja in izpopolnjevanja preventivnih aktivnosti na področju zagotavljanja varnosti in zmanjševanja ogroženosti pred naravnimi nesrečami na območju Alp".

Kratek opis projekta
Projekt se ukvarja s skupno zasnovo gospodarjenja s prostorom na območju Alp. Na podlagi analize potencialov naravnega alpskega gorskega sveta želi razviti in izpopolniti preventivne aktivnosti na področju zagotavljanja varnosti in zmanjševanja ogroženosti pred naravnimi nesrečami ter uskladiti preventivne ukrepe, ki bodo imeli vpliv preko državnih meja.

Učinkovito varstvo pred naravnimi nesrečami v alpskem prostoru je mogoče doseči samo na podlagi predhodno skrbno planiranih in predvsem mednarodno usklajenih preventivnih ukrepih. Težnja je oblikovati sistem za zgodnje zaznavanje ogroženosti pred hudourniškimi izbruhi, poplavami, zemeljskimi plazovi, padajočim kamenjem, snežnimi plazovi in učinkovito zaščito pred temi naravnimi nevarnostmi.

Partnerji v projektu skupno iščejo optimalne in okolju prijazne preventivne varovalne ukrepe in načine za dosego optimalnega izkoristka obstoječega potenciala naravnega prostora, ki ga le-ta ima za zmanjševanje ogroženosti pred naravnimi nevarnostmi. S tem v zvezi se med drugim za ogrožene cone v hudourniških območjih pripravlja sistem za določevanje rastlinske vrstne strukture, ki bi vodila k optimizaciji vodozadrževalne in protierozijske funkcije gozdov.

V ospredju obravnave je protierozijska funkcija gozda, predvsem analiza možnosti ohranjanja in izboljšanja njihovega varovalnega delovanja. Eden od rezultatov projekta bo predlog mednarodno usklajene strategije gospodarjenja z varovalnimi gozdovi, ki bo prioritetno usmerjena v zmanjševanje ogroženosti pred visokimi vodami in hudourniki.
 
V okviru projekta se izdeluje tudi internetno podprt informacijski sistem, ki bo služil za podporo odločanju in delu na področju naravnih nevarnosti in gospodarjenju z varovalnimi gozdovi.

Projekt bo preko študij konkretnih primerov pripravil tudi strokovno podlago za uveljavitev evropske direktive o vodah (WRRL) za hudourniška območja v celotnem alpskem prostoru.

Projekt se je začel v letu 2003 in bo trajal do konca leta 2006. Skupni stroški projekta znašajo 1,45 milijonov evrov; od tega jih polovica krije Evropski regionalni razvojni sklad.

Namen in cilji projekta
Temeljni namen je zagotavljanje varstva prebivalstva in infrastrukture pred naravnimi nesrečami.
Cilji projekta bodo doseženi z izmenjavo informacij in metod ter s pripravo in izvedbo skupnih ukrepov.

Cilji:
ˇ razvoj varstva pred naravnimi nesrečami v smislu trajnega zmanjševanja ogroženosti pred naravnimi nesrečami
ˇ pospeševanje mednarodnega sodelovanja na področju zmanjševanja ogroženosti pred naravnimi nesrečami v alpskem prostoru
ˇ določitev smernic za gospodarjenje z alpskimi gorskimi varovalnimi gozdovi
ˇ optimizacija metod analiziranja stanja in planiranja ukrepov v hudourniških območjih in določitev mednarodnih standardov na tem področju
ˇ izdelava internetno podprtega informacijskega sistema, ki bo služil za izmenjavo znanj ter za podporo pri odločanju in delu na področju naravnih nevarnosti in gospodarjenju z varovalnimi gozdovi

Predvideni rezultati projekta
Predlog mednarodno usklajene strategije gospodarjenja z varovalnimi gozdovi, ki bo prioritetno usmerjena v zmanjševanje ogroženosti pred visokimi vodami in hudourniki. Praktični pripomočki in navodila za uspešnejše izvajanje aktivnosti s ciljem prepoznavanja in usmerjenega izkoriščanja obstoječih naravnih potencialov gozdnih sestojev v goratih območjih Alp.
Prispevek projekta k vzdržnemu prostorskemu razvoju v Sloveniji
Osnovna izhodišča, ki opredeljujejo potrebo po vzpostavitvi učinkovitega izvajanja varstvenih in varovalnih ukrepov za zaščito pred naravnimi nesrečami izhajajo zlasti iz Zakona o naravnih in drugih nesrečah Spremljanje in določitev erozijske ogroženosti in zlasti s tem posledična izvedba ustreznih preventivnih ukrepov spada v sklop ustvarjanja kakovostnega in varnega bivalnega in delovnega okolja, ki bo enakovredno drugim območjem Evrope. Usmeritve, ki bodo izhajale iz naloge, bodo usklajene z nacionalnimi razvojnimi cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Naloga bo upoštevala "Doktrino zaščite, reševanja in pomoči" ter usmeritve iz dokumenta RS "Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Sestava projektne skupine zagotavlja pokrivanje velikega območja Alp kot tudi oblikovanje projektnih rešitev prek celovite multidisciplinarne analize problematike.


Vodilna partnerja
Amt der Tiroler Landesregierung  - Landesforstdirektion (ATLR-LFD);
in
Land of Tyrol, Office of the Tyrolean Regional Government – Regional Forestry Commission,

Ostali projektni partnerji

AVSTRIJA:
Amt der Tiroler Landesregierung- Landesforstdirektion Tirol
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Forsttechnischer Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung- Geologische Stelle

ITALIJA:
Autonome Provinz Bozen - Südtirol,
Direzione Generale Territorio e Urbanistica, Regione Lombardia

NEMČIJA:
Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft
Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft

SLOVENIJA:
Podjetje za urejanje hudournikov d.d. Ljubljana

ŠVICA:
Fachstelle für Gebirgswaldpflegegruppe (GWP)

Celotna vrednost projekta
Skupaj 1,450,000 €

ťProjekt NAB je sofinanciran s sredstvi evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF).Ť
http://www.tirol.gv.at/themen/umwelt/wald/schutzwald/nab.shtml