INTERREG III C program za Območje Alp

NMF 
(Network Mountain Forest)
 

Gozdovi imajo za prebivalce alpskih področjih zelo vsestranski pomen, saj bistveno vplivajo na varnost in kakovost njihovega življenja. Projekt NMF želi z izboljšanjem njihovega stanja okrepiti njihovo funkcijo varovanja pred naravnimi nesrečami ter povečati njihovo vlogo v trajnostnem  razvoju gorskih območij. 

Projekt NMF vzpostavlja čezmejno sodelovanje strokovnjakov na področju gospodarjenja z gorskimi gozdovi, s čimer bo prvič dosežena primerljivost med nacionalnimi oziroma regionalnimi ukrepi. S tem bodo ustvarjeni pogoji za ovrednotenje regulative Evropske skupnosti >Razvoj podeželja<, na podlagi enotnih in primerljivih postopki pa bo prvič možno oceniti  stanje  varovalnih gozdov v skladu s določbami Protokola Gorski gozd.

S prvo tovrstno primerjavo podatkov in metodologije bo ustvarjen temelj za izdelavo skupne strategije gospodarjenja  z gorskimi in varovalnimi gozdovi v območju Alp, kar je tudi ključni cilj projekta. Strategija bo omogočila čezmejno koordinacijo in usklajevanje posameznih nacionalnih gozdarskih politik in orodij, s ciljem trajnega izboljšanja stanja gorskih in varovalnih gozdov in zagotovila njihovo multifunkcionalnost ter izboljšala njihovo varovalno vlogo.

Strategija bo v prvi vrsti namenjena alpskemu delu EU, vendar bo pripravljena na način, da bodo rezultati in izsledki projekta prenosljivi tudi na druga podobna gorata območja v Evropi - Balkan, Karpati, Tatre itd.

Za vsa ključna področja kot so razvijanje modelov za oceno učinkovitosti varovalne funkcije gozdov, usklajevanje obstoječih protokolov, poenotenje metod za ocenitev sredstev, potrebnih za nadomestilo zaradi omejitev pri gospodarjenju z gozdovi, bodo definirani posebni cilji.

Poleg skupnega strateškega pristopa bo projekt definiral tudi priporočila glede praktične uporabe orodij nastajajoče skupne evropske gozdarske politike.

Kot posebno vrednost projekta je treba omeniti uvedbo enotnega izrazoslovja. Za predvideno čezmejno strateško sodelovanje je uskladitev terminologije nujno potrebna, saj vidimo, kakšen problem je že v  mali Sloveniji, ko se znotraj različnih strokovnih krogov za posamezne pojme uporabljajo različni izrazi,.


Namen in cilji projekta:
Temeljni namen projekta je izdelava skupne strategije gospodarjenja z gorskimi gozdovi na območju Alp ter definicija konkretnih ukrepov za ohranitev oziroma izboljšanje stanja gozdov s posebnim poudarkom na njihovi varovalni funkciji. 
Cilji projekta bodo doseženi  s čezmejno izmenjavo informacij in metod preko parcialnih ciljev:

* Razjasnitev in uskladitev različnih pojmov, definicij in orodij 
* Izmenjava informacij o gorskem gozdu (stanje in razvoj - še posebej glede varovalne vloge gorskih gozdov) 
* Primerjava uporabljenih metod (inventure, zbiranje podatkov, presoje rezultatov..) 
* Predstavitev stanja gorskih gozdov ter interpretacija in ocena primerljivosti z inventurami višjega reda Evropske Unije 
* Predstavitev učinkov gorskega gozda, še posebej glede zaščite pred naravnimi nesrečami 
* Prikaz potenciala skrbnega, sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gorskimi gozdovi 
* cena potrebnih sredstev za izvedbo gozdarske politike in orodij za gospodarjenje z gorskimi gozdovi glede na nacionalne in mednarodne standarde - upoštevaje stališča Evropske Unije.


Predvideni rezultati projekta
Dostopni bodo enotni in primerljivi postopki za oceno stanja varovalnih gozdov v skladu s določbami Protokola Gorski gozd. Širši javnosti bodo ponujeni primeri dobre prakse različnih modelov in pristopov za sofinanciranje vlaganj v gorske in varovalne gozdove kot podlaga za trajnostni razvoj gorskih območij.
Projekt predvideva razvoj enotnega ravnanja pri gospodarjenju z gorskimi in varovalnimi gozdovi, ki bistveno vplivajo na prostor celotnih Alp. Rezultati in izsledki projekta bodo prenosljivi tudi na podobna gorata območja v Evropi (Balkan, Karpati, Tatre in drugi). Projekt predvideva tudi koordinacijo in usklajevanje posameznih nacionalnih gozdarskih politik in orodij. Glavni cilj je trajno izboljšanje stanja gorskih in varovalnih gozdov, zagotavljanje njihove multifunkcionalnosti ter izboljšanje njihove varovalne vloge - še posebej pri naravnih ujmah. Pri praktični uporabi rezultatov projekta pričakujemo pozitiven vpliv na regionalni razvoj goratih območij, povečanje dodane vrednosti na podeželju in izboljšanje ekoloških ter socioekonomskih kazalcev. Za ta območja že obstajajo številni programi izplačevanja spodbud, ki zahtevajo vsebinske in funkcionalne izboljšave ter usklajeno delovanje na mednarodni ravni.
S prvo tovrstno primerjavo podatkov in metodologije bo ustvarjen temelj za izdelavo skupne strategije z operativnim programom, ki bo omogočila boljše, racionalnejše ter namensko vlaganje denarnih sredstev v gorske gozdove.


Dolgoročni učinki 
* primerljivost med nacionalnimi oziroma regionalnimi ukrepi
* Predvidena skupna strategija in operativni načrt prvič odpirajo možnost smiselnega čezmejnega monitoringa gorskih gozdov. 
* Ustvarjeni bodo pogoji za dokončno ovrednotenje regulative ES>Razvoj podeželja<. 
* Dostopni bodo enotni in primerljivi postopki za oceno stanja varovalnih gozdov v skladu s določbami Protokola Gorski gozd. 
* Širši javnosti bodo ponujeni primeri dobre prakse različnih modelov in pristopov za sofinanciranje vlaganj v gorske in varovalne gozdove kot podlaga za trajnostni razvoj gorskih območij.

Kot dodano vrednost predvidevamo tudi skupni strateški pristop ter priporočila glede praktične uporabe orodij nastajajoče skupne evropske gozdarske politike.


Delovni paketi:
C 1: Upravljanje projekta in koordinacija
C 2: Definicije in metode, stanje gorskega gozda
C 3: Trenutna gozdarska politika na področju gorskih in varovalnih gozdov ter   
        ukrepi
C 4: Mednacionalne strategije in perspektive
C 5: Objava rezultatov in delo z javnostmi

Partnerji v projektu

Vodilni partner
Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Forstsektion (A)

Ostali projektni partnerji
Amt der Tiroler Landesregierung, Landesforstdirektion (A)
Amt der Kärnter Landesregierung, Landesforstdirektion (A)
Amt der Salzburger Landesregierung, Landesforstdirektion (A)
Bayrisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (D)
BUWAL, Schweitz (Eidg. Forstdirektion) (CH)
Magistratsabteilung 49, Landesforstdirektion  Wien (A)
Podjetje za urejanje hudournikov d.d. (SI)
Südtiroler Forstdienst  (I)
Zavod za gozdove Slovenije (SI)

Vrednost projekta in financiranje
Vrednost projekta NMF je 840.000 EUR. Partnerji iz Slovenije so upravičeni do povračila 75% nastalih stroškov, partnerji iz starih članic EU pa so upravičeni do 50% povračila stroškov  

Trajanje projekta
Projekt se je uradno začel 1. januarja 2004 in bo zaključen 1. septembra 2007.

Sklep
Učinkovito varstvo pred naravnimi nesrečami v alpskem prostoru je mogoče doseči samo z mednarodno usklajenimi preventivnimi ukrepi. Projekta :NAB in NMF bosta s sodelovanjem strokovnjakov iz različnih dežel alpskega loka s področja zagotavljanja varnosti pred naravnimi nesrečami in področja gospodarjenja z gorskimi gozdovi, poleg samega izboljšanja stanja gorskih in varovalnih gozdov ter izboljšanja metod varstva pred naravnimi nesrečami nasploh, omogočila tudi čezmejno koordinacijo in usklajevanje nacionalnih politik na teh področjih ter s tem trajno večje izkoriščanje potenciala gorskega območja.

Viri:
Projektna dokumentacija :NAB
Dragan Matijašič, Projekt INTERREG III C Gorski gozd, Gozdarski vestnik 63 (2005) 1
http://www.schabl.at/nmf/

>Projekt NMF je sofinanciran s sredstvi evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF).<
http://www.network-mountain-forest.org/