Interreg IIIB CADSES projekt

Interreg IIIB CADSES projekt MONITOR
Hazard Monitoring for Risk Assessment and Risk Communication

Monitoring nevarnosti za vrednotenje tveganj in komunikacijo o tveganjih

TVEGANJE
 

Varstvo pred naravnimi nesrečami predstavlja naraščajoč izziv za družbo. Obseg škodnih dogodkov v zadnjem desetletju jasno nakazuje potrebo po celovitem in inovativnem obvladovanju tveganj.
Prispevek projekta MONITOR:
 • ontologija izrazov s področja obvladovanja tveganj
 • pregled stanja na področju obvladovanja tveganj
 • primeri dobrih praks ukrepanja ob
  • ogroženih poseljenih območjih in ogroženi infrastrukturi
  • naravnih nesrečah v gorskih območjih
  • zavarovanih območjih narave
  • gozdnih požarih
  • poplavah

MONITORING

Monitoring je trajno in neprekinjeno opazovanje naravnih in drugih procesov. Monitoring nudi pomoč pri analiziranju nevarnosti, vrednotenju tveganj in obvladovanju nesreč. Izvajanje monitoringa je predpogoj za preventivno obvladovanje tveganj in delovanje sistemov za zgodnje opozarjanje.
Prispevek projekta MONITOR:
 • primerjava in ocena obstoječih metod monitoringa
 • priporočila glede najprimernejših metod monitoringa za različne vrste tveganj
 • dobre prakse monitoringa na transnacionalnem nivoju
 • razvoj inovativnih metod, ki združujejo daljinsko zaznavanje in meritve na terenu
 • praktična uporaba monitoringa pri ukrepih zaščite in reševanja

KOMUNIKACIJA

Komunikacija o tveganjih, zasnovana na kombinaciji različnih medijev, pripravi informacij in participacijskem
pristopu, zagotavlja dvig varnostne kulture.
Prispevek projekta MONITOR:
 • priprava informativnega materiala gradiva in navodil
 • usposabljanje o novih metodah
 • dokumentacija o praktičnih postopkih pri terenskem delu
Ciljne skupine MONITOR komunikacije o tveganjih:
 • stroka
 • politika in
 • javnost

PARTNERJI V PROJEKTU MONITOR:
 • Avstrijsko zvezno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in vodno gospodarstvo,sekcija "Gozd" (vodilni partner)
 • Kmetijski raziskovalni in izobraževalni center Raumberg-Gumpenstein; Avstrija
 • Deželna vlada Spodnje Avstrije, Gasilska služba in civilna zaščita
 • Avstrijske zvezne železnice, Oddelek za raziskave in razvoj
 • Podjetje za urejanje hudournikov, Slovenija
 • Avtonomna pokrajina Bolzano, Geološka služba; Italija
 • Geološka služba pokrajine Veneto; Italija
 • CD Telematika A.S.; Češka
 • Prefektura Aetoloakarnania; Zahodna Grčija
 • Nacionalni gozdarski urad ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo; Bolgarija